توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: تبیین مفاهیم
– عقد، قرارداد و معامله
– انفساخ
– عناصر انفساخ عقد
– زمان انفساخ عقد
– التزام
فصل دوم: مبناي انفساخ
– مبنای انفساخ در عقود جایز
– مبنای انفساخ در سایر عقود
فصل سوم: موجبات انفساخ
– تعذر اجرای قرارداد
– شرط تعلیق انحلال عقد
– حدوث تضاد با حکم شارع
– موت، جنون و سفه
– انحلال عقد لازم
– تحالف
– اعمال حق شفعه
فصل چهارم: احکام انفساخ
– از بین رفتن آثار عقد
– اثر نفوذ اراده در شرط خلاف
– انقلاب ید
– احکام تصرفات در فاصله عقد تا انفساخ
– ارتباط انفساخ و سایر عناوین
– بار اثبات دعوي در دعاوي انفساخ
منابع