توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: راهکارهای توسعه ی تدریجی حقوق بین‌الملل
– راهکارهای کلاسیک
– راهکارهای مترقیانه
فصل دوم: توسعه حقوق بین‌الملل از مجرای مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر اشخاص
– مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر اشخاصی با تابعیت مضاعف
– مسئولیت بین‌المللی دولت در ملی کردن، سلب مالکیت، مصادره و ضبط اموال و معیارهای ارزیابی خسارات
– مسئولیت بین‌المللی دولت در اخراج بیگانگان از دیدگاه حقوق بین‌الملل و آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده
– انعکاس آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده در باب مسئولیت بین‌المللی دولت، در دادرسی‌های بین‌المللی
فصل سوم: توسعه ی حقوق بین‌الملل از مجرای حقوق معاهدات بین‌المللی
– تفسیر معاهده و قرارداد در بیانیه‌های الجزایر و آراء دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده
– تعهد ضمنی در بیانیه‌های الجزایر و آراء دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده
– تاثیر اصول کلی حقوقی و عرف در تفسیر معاهدات از دیدگاه دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده
– انعکاس آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده در باب توسعه حقوق بین‌الملل معاهدات، در دادرسی‌های بین‌المللی
فصل چهارم: توسعه ی حقوق بین‌الملل از مجرای قواعد آیین دادرسیِ داوری‌های بین‌المللی
– اقدامات موقتی تأمینی در قواعد دادرسی و آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده
– ادله اثبات دعوی در قواعد دادرسی و آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده
– قانون حاکم و شرط انتخاب مرجع رسیدگی در بیانیه‌های الجزایر و آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده
– انعکاس آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده در باب توسعه آیین دادرسی داوری‌های بین‌المللی، در دادرسی‌های بین‌المللی
نتیجه گیری
پیوست ها
منابع
چند اصطلاح حقوقی (به قلم دکتر حسین پیران )
– اساسنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل