توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم و مبانی اعتراض به آراء به تشخیص رئیس قوه قضائیه
– مفهوم‌ شناسی
– مبانی فقهی و حقوقی اعتراض به رأی توسط رئیس قوه قضائیه
– تاریخچه اعتراض به آراء به تشخیص رئیس قوه قضائیه
فصل دوم: اختیارات رئیس قوه قضائیه، مراجع رسیدگی‌کننده به‌ شیوه‌های فوق‌العاده، ملاک تشخیص احکام خلاف شرع و آثار آن در قوانین کیفری
– حدود صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در قوانین کیفری
– امکان رسیدگی به شیوه‌های عادی اعتراض قبل از قطعیت حکم
– مراجع رسیدگی‌کننده به شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض بعد از قطعیت حکم
– ملاک تشخیص آراء خلاف شرع
– آغاز اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک توسط قوه قضائیه
فصل سوم: تأثیر یافته‌های جرم‌ شناسی بر تشخیص احکام شرع بیّن توسط رئیس قوه قضائیه
– بهره گیری و دستیابی به عدالت در پرتو یافته های جرم شناسی
– تأثیر یافته‌های جرم‌ شناسی بر اعاده دادرسی آرای قطعی‌ شده
نتیجه گیري و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ