کتاب نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی جزایی چتر دانش شامل نکات آزمونی قوانین خاص حقوقی و کیفری جامع آزمون وکالت می‌باشد. داوطلبان می‌توانند از طریق این کتاب مطالب قوانین خاص حقوقی – جزایی را جمع بندی نمایند.