توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی
– اهمیت ورزش و اختلافات ناشی از آن
– ضرورت و اهمیت داوری در اختلافات ورزشی
– تاریخچه، ساختار و کارکرد حقوقی دیوان داوری ورزش
فصل دوم: شکل گیری نهادهای ملی داوری ورزش
– آلمان
– بریتانیا
– کانادا
– عربستان سعودی
فصل سوم: چالش‌ها و مبانی تشکیل نهاد ملی داوری ورزش
– چالش ها
– مبانی حقوقی تأسیس نهاد ملی داوری ورزش در ایران
فصل چهارم: جایگاه سازمانی و صلاحیت نهاد ملی داوری ورزش در ایران
– ساختار و صلاحیت نهادهای فعلی حل و فصل اختلافات ورزشی
– ساختار مطلوب نهاد ملی داوری ورزش در جمهوری اسلامی ایران
نتیجه گیری
پیوست ها و ضمایم
فهرست منابع