توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول : کلیات و مفاهیم
– کلیات و مفاهیم
– موضوع ماده 600 قانون تعزیرات اسلامی 1375
– پیشینه جرم موضوع ماده 600 قانون تعزیرات اسلامی 1375
فصل دوم: بررسی حقوقی جرم ماده 600 قانون تعزیرات اسلامی 1375
– جرم اخذ مال زیاده یا برخلاف مقررات قانونی به نفع دولت
– بررسی رکن قانونی جرم اخذ مال زیاده یا برخلاف مقررات قانونی به نفع
– بررسی رکن مادي جرم اخذ مال زیاده یا برخلاف مقررات قانونی به نفـع دولت
– بررسی رکن معنوي جرم اخذ مال زیاده یا برخلاف مقررات قـانونی بـه نفع دولت
– مجازات جرم ماده 600 قانون تعزیرات اسلامی 1375
– مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده
– تأسیسات ارفاقی و جرم اخذ مال زیاده یا برخلاف مقررات قانونی به نفع دولت
– جرم اختلاس و تفاوتهاي آن بـا جـرم اخـذ مـال زیـاده یـا بـرخلاف مقررات قانونی
فصل سوم: بررسی جرم شناختی جرم اخذ وجه زیاده یا برخلاف قانون
– بررسی حقوقی جرم
– شهرداری‌ها و جرم اخذ مال زیاده یا بر خلاف مقررات قانونی
– علل گرایش به جرم اخذ مال زیاده یا برخلاف مقـررات قـانونی بـه نفـع دولت
– علل و گرایش احتمالی به جرم ماده 600 قانون تعزیرات اسلامی 1375 در شهرداریها
– پیشگیری از وقوع جرم ماده 600 قانون تعزیرات اسلامی 1375
سخن آخر
پیوست ها
فهرست منابع و مآخذ