توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: عناصر مفهومی و کلیات
– مفهوم و ارکان مسئولیت کیفری
– مفهوم مرحله ای بودن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و موضع قانون مجازات اسلامی 1392
– مبانی اصل مرحله ای بودن برقراری مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان
– مبانی مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان
بخش دوم: چگونگی و کیفیت مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان
– چگونگی عدم مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در خصوص جرایم تعزیری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392
– چگونگی و کیفیت مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در خصوص جرایم تعزیری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392
منابع و مآخذ
پیوست ها