توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: کلیات
– مفاهیم
– پیشینه ی قانونی
فصل دوم: مبانی و اصول حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
– مبانی حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
– اصول حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
فصل سوم: معافیت از پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
– معافیت معسر
– معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
فصل چهارم: هزینه دادرسی مدنی در رویه قضایی
– آراء وحدت رویه
– نظریات مشورتی