توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– راهنمای موت‌ کردن
فصل اول: ارائه بهترین موتِ ممکن
فصل دوم: تیم را تشکیل دادید، حال چه باید کنید؟
فصل سوم: جزئی از یک تیم بودن
فصل چهارم: ساختن استدلال
فصل پنجم: اسناد مکتوب
فصل ششم: ارائه های شفاهی
فصل هفتم: موت را تمرین کنید
فصل هشتم: مسابقات
فصل نهم: زمانی که همه چیز به پایان رسیده است
فصل دهم: ارجاعات و منابع
فصل یازدهم: موت کورتهای داوری بین المللی