توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مبانی نظری پژوهش
– چهارچوب مفهومی
– ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی و پلیسی
– مقامات صالح در تحقیقات پلیسی
– مبنای حضور وکیل در فرآیند دادرسی
فصل دوم: تحقیقات پلیسی؛ مبانی، جلوه، راهکارها و منافع
– جلوه‌های حقوق متهم در تحقیقات پلیسی
– مبنای مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی
– کیفیت مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی
– ضمانت اجرای نقض حق مداخله وکیل در تحقیقات پلیسی
فصل سوم: نقش وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی از منظر حقوق تطبیقی
– مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی ازنظر اسناد بین‌المللی
– مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی در رویه قضایی بین‌المللی
– مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی در حقوق کیفری فرانسه
– مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی در حقوق کیفری آمریکا
– مداخله وکیل مدافع در تحقیقات پلیسی در حقوق کیفری انگلستان
نتیجه گیری
منابع