توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– مفهوم شناسی مسئولیت و انواع آن
– مفهوم شناسی دولت
– نگاهی بر مصونیت کیفری دولت و چالش‌های آن
– مبانی حقوقی- سیاسی مسئولیت کیفری دولت
– مبانی مسئولیت کیفری ملی دولت (در جرایم داخلی)
– مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی دولت (در جرایم بین‌المللی)
– مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت
– مسئولیت کیفری دولت در جنبه عملی
– رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
– اقدامات شورای امنیت
– رویه قضایی دیوان آمریکایی حقوق بشر
– رویه قضایی دادگاه‌های داخلی
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع