توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: علت شناسی قاچاق و ورود غیرمجاز افغان ها
– علل رانشی
– علل کششی
فصل دوم: ضرورت پیشگیری از قاچاق و ورود غیرمجاز افغان ها
– کاهش امنیت
– پیامدهای اقتصادی
– تبعات اجتماعی
– هزینه های اقتصادی
فصل سوم: انتخاب راهبرد پیشگیرانه
– پیشگیری سنتی
– پیشگیری بر اساس علل تشکیل دهنده جرم
– پیشگیری بر اساس زمان اقدام
– پیشگیری بر اساس زمان وقوع کنش مجرمانه
– پیشگیری بر اساس نهاد مداخله کننده
فصل چهارم: پیشگیری قضایی– کیفری
– جرم انگاری های مربوطه
– خلأ تقنینی
فصل پنجم: پیشگیری انتظامی
– شناسایی نحوه ورود افغان ها و ایجاد موانع لازم
– شناسایی محل دپوی افغان ها
– گشتزنی
– عدم حساسیت نیروی انتظامی
– سیاست بازدارندگی متمرکز
– جلب مشارکت مردمی
– نظارت بر حمل و نقل جادهای
– عدم هماهنگی پلیس استان فارس با پلیس استان هاي همجوار
– عدم امکان استفاده از حق تیر در برخورد با حاملان اتباع غیر مجاز
فصل ششم: پیشگیری اجتماعی
– ایجاد امنیت پایدار در افغانستان
– تشدید نظارت بر سکونتگاه افغان ها
– رفع موانع مهاجرت معکوس
– لزوم اخراج خانوادگی افغان های غیرمجاز از ایران
– نظارت بر کارفرمایان
– آمایش محل سکونت اتباع افغانی
– افزایش حساسیت افکار عمومی
– لزوم برنامه ریزی شهری
فصل هفتم: مطالعات میدانی
– پایابی
– تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع