توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: مقایسة انحلال قراردادها با خیار و نهادهای مشابه
فصل دوم: احکام اختصاصی حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران
فصل سوم: فسخ بیع مجازی در حقوق ایران
فصل چهارم: بررسی و تحلیل فقهی ماهیت خیارات
فصل پنجم: بررسی جریان خیار در عقود جایز
فصل ششم: واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان عقد بیع در تأخیر ثمن
فصل هفتم: بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین
فصل هشتم: تأثیر نوع ولایت وراث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار
فصل نهم: بررسی ارث خیار زوجه از معاملات زوج
فصل دهم: بررسی و نقد قلمرو ادلۀ فقهی ارث خیار
فصل یازدهم: ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی (مطالعۀ تطبیقی با
کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهاي بینالمللی)
فصل دوازدهم: آزادي اراده در قرارداد شرط فسخ در نکاح
فصل سیزدهم: شرط خیار در قرارداد کفالت
فصل چهاردهم: بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب
فصل پانزدهم: نقش ماهیت ایقاع در تبیین صحت و بطلان قرارداد شرط خیار در
ایقاعات
فهرست منابع