آمار شاخه‌ای از علم ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعه دانش‌های تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی دانست. تا پیش از توسعه و طراحی نرم‌افزارهای آماری بسیاری از کارشناسان آماری مجبور به تجزیه و تحلیل داده‌های خود با روش‌های سنتی و دستی بودند. اما خوشبختانه با پیشرفت‌های گسترده‌ای که در علوم رایانه‌ای حاصل گشته، نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای نظیر SmartPLS, LISREL, SPSS جهت راحتی کار متخصصین آماری طراحی شده است.
اما، ممکن است کار با چنین نرم‌افزارهایی بسیار سخت و پیچیده باشد؛ به همین منظور لزوم تالیف کتب و فیلم‌های آموزشی جهت تدریس نحوه کار با این ابزارها احساس می‌شد. کتاب کاربردهای آمار با نرم افزارهای SmartPLS, LISREL, SPSS اثر علی رجب زاده قطری, صفری و مهدی معمارپور از انتشارات نگاه دانش با هدف تعلیم کارشناسان و مبتدیان رشته آمار تدوین گشته تا با کمک آن بتوانند نحوه کار با ابزارهای یاد شده را بیاموزند.
معرفی کتاب کاربردهای آمار با نرم افزارهای SPSS, LISREL, SmartPLS علی رجب زاده :
کتاب حاضر ابتدا مفاهیم آماری را برای درک بهتر مباحث بعدی بررسی نموده و به دنبال آن اقدام به آموزش نحوه انجام تجزیه و تحلیل های آماری در نرم‌افزارهای فوق پرداخته است. مخاطبان با مطالعه کتاب پیش‌رو ضمن یادگیری مفاهیم پایه آماری درک درستی از ابزارهای آماری نیز به دست آورده و با ماهیت و همچنین نحوه کار آن‌ها آشنا می‌شوند.
سرفصل های کتاب کاربردهای آمار با نرم افزارهای SmartPLS, LISREL, SPSS شامل :
-مفاهیم آماری
-انجام تجزیه و تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS
-معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل LISREL
-معادلات ساختارری با استفاده از نرم افزار Smart – PLS