شامل:
-کمیسیونِ ماده 100 قانونِ شهرداری
-کمیسیونِ ماده 77 قانونِ شهرداری
-کمیسیونِ ماده 8 قانون نوسازی عمران و شهرداری
-کمیسیونِ ماده 14 ضوابط اجرایی لایحه قانون
-حفظ و گسترشِ فضای سبز
-کمیته طرح هادی شهرها
– سایر کمیسیون های شهرداری و شهرسازی
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق