توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: پایبندی به تعهدات قراردادی
– لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی
– تفسیر قرار دادها
– شناسائی گستره بیرونی تعهدات قراردادی
– شناسائی گستره درونی قراردادها
بخش دوم: آثار ناپیبندی به تعهدات قراردادی (مسئولیت قراردادی)
– قابلیت انتساب عدم اجرا به تعهد
– پیدایش خسارت
– رابطه سببیت
فهرست منابع و مآخذ