کتاب گنجینه طلایی واژگان حقوقی انتشارات ارشد اثر رئوف سیاری (پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه ها) شامل فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی